3 Wū xī yǎ dēng jī de shíhou nián shí liù suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng wǔ shí èr nián . tā mǔqin míng jiào yé kĕ lì yǎ , shì Yēlùsǎlĕng rén .