13 Duì tāmen shuō , nǐmen bùkĕ daì jìn zhè beìlǔ de rén lái . nǐmen xiǎng yào shǐ wǒmen dé zuì Yēhéhuá , jiā zēng wǒmen de zuìè guō fàn . yīnwei wǒmen de zuì guō shén dà , yǐjing yǒu liè nù líndào Yǐsèliè rén le .