12 Yúshì , Lìwèi rén Gēxiá de zǐsūn , yà mǎ saì de érzi mǎ hā , Yàsālìyǎ de érzi Yuēĕr. Mǐlālì de zǐsūn , Yàbó dǐ de érzi jī shì , yé hā lì lè de érzi Yàsālìyǎ . Géshùn de zǐsūn , xīn mǎ de érzi yuē yà , yuē yà de érzi Yīdiàn ;