21 Qiā le qī zhǐ gōngniú , qī zhǐ gōng yáng , qī zhǐ yánggāo , qī zhǐ gōng shānyáng , yào wèi guó , wèi diàn , wèi Yóudà rén zuò shú zuì jì . wáng fēnfu Yàlún de zǐsūn zhòng jìsī , xiàn zaì Yēhéhuá de tán shàng ,