27 Xīxījiā fēnfu zaì tán shàng xiàn Fánjì , Fánjì yī xiàn , jiù chàng zànmĕi Yēhéhuá de gē , yòng haó , bìng yòng Yǐsèliè wáng Dàwèi de yuè qì xiāng hé .