35 Fánjì hépíng ān jì shēng de zhīyóu , bìng Fánjì tóng xiàn de diàn jì shén duō . zhèyàng , Yēhéhuá diàn zhōng de shì wù jū dōu qíbeì le ( huò zuò jiù zhĕng dùn le ) .