11 Liǎng gè Jīlùbǎi de chìbǎng gōng zhǎng èr shí zhǒu . zhè Jīlùbǎi de yī gè chìbǎng zhǎng wǔ zhǒu , ái zhe diàn zhèbiān de qiáng . nà yī gè chìbǎng yĕ zhǎng wǔ zhǒu , yǔ nà Jīlùbǎi chìbǎng xiāng jiē .