25 Yóudà quánhuì zhòng , jìsī , Lìwèi rén , bìng nà cóng Yǐsèliè dì lái de huì zhòng hé jìjū de rén , yǐjí Yóudà jìjū de rén , jǐn dōu xǐlè .