27 Nàshí , jìsī , Lìwèi rén qǐlai , wèi mín zhùfú . tāmende shēngyīn méng shén chuí tīng , tāmende dǎogào dádào tiān shàng de shèng suǒ .