15 Zaì tā shǒu xià yǒu Yīdiàn , mǐn yǎ mǐn , Yéshūyà , Shìmǎyǎ , Yàmǎlìyǎ , Shìjiāní yǎ , zaì jìsī de gè chéng lǐ gōng jǐnyào de zhírèn , wúlùn dìxiōng dà xiǎo , dōu àn zhe bāncì fēn gĕi tāmen .