4 Yòu fēnfu zhù Yēlùsǎlĕng de bǎixìng jiāng jìsī , Lìwèi rén suǒ yīngdé de fēn gĕi tāmen , shǐ tāmen zhuān xīn zūnshǒu Yēhéhuá de lǜfǎ .