11 Xīxījiā duì nǐmen shuō Yēhéhuá wǒmen de shén bì jiù wǒmen tuōlí Yàshù wáng de shǒu , zhè bú shì yòuhuò nǐmen , shǐ nǐmen shòu jīkĕ ér sǐ ma .