9 Cǐ hòu , Yàshù wáng xī ná jīLìhé tāde quán jūn gōngdǎ Làjí , jiù chāiqiǎn chénpú dào Yēlùsǎlĕng jiàn Yóudà wáng Xīxījiā hé yīqiè zaì Yēlùsǎlĕng de Yóudà rén , shuō ,