We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
24 Nàshí Xīxījiā bìng dé yào sǐ , jiù dǎogào Yēhéhuá , Yēhéhuá yīngyún tā , cì tā yī gè zhào tóu .