25 Xīxījiā què méiyǒu zhào tā suǒ méng de ēn bàodá Yēhéhuá . yīn tā xīnli jiāoào , suǒyǐ fèn nù yào líndào tā hé Yóudà bìng Yēlùsǎlĕng .