11 Suǒyǐ Yēhéhuá shǐ Yàshù wáng de jiāng shuaì lái gōngjī tāmen , yòng naó gōu gōu zhù Mǎnáxī , yòng tóng liàn suǒ zhù tā , daì dào Bābǐlún qù .