15 Bìng chúdiào waìbāngrén de shénxiàng yǔ Yēhéhuá diàn zhōng de ǒuxiàng , yòu jiāng tā zaì Yēhéhuá diàn de shān shàng hé Yēlùsǎlĕng suǒ zhú de gè tán dōu chāihuǐ pāo zaì chéng waì .