3 Tā zuò wáng dì bā nián , shàngqiĕ nián yòu , jiù xúnqiú tā zǔ Dàwèi de shén . dào le shí èr nián cái jiéjìng Yóudà hé Yēlùsǎlĕng , chúdiào qiū tán , mùǒu , diāokè de xiàng , hé zhùzào de xiàng .