9 Tāmen jiù qù jiàn Dàjìsī Xīlèjiā , jiāng fèng dào shén diàn de yínzi jiāo gĕi tā . zhè yínzi shì kānshǒu diàn mén de Lìwèi rén cóng Mǎnáxī , Yǐfǎlián , hé yīqiè Yǐsèliè shèngxia de rén , yǐjí Yóudà , Biànyǎmǐn zhòngrén , bìng Yēlùsǎlĕng de jūmín shōu lái de .