15 Gē chàng de Yàsà zhī zǐsūn , zhào zhe Dàwèi , Yàsà , Xīmàn , hé wáng de xiān jiàn Yédùdùn suǒ fēnfu de , zhàn zaì zìjǐ de dì wèi shàng . shǒu mén de kānshǒu gè mén , búyòng líkāi tāmende zhí shì , yīnwei tāmende dìxiōng Lìwèi rén gĕi tāmen yùbeì jìwù .