3 Yòu duì nà guī Yēhéhuá wèi shèng , jiàoxun Yǐsèliè rén de Lìwèi rén shuō , nǐmen jiāng shèng yuē guì ānfàng zaì Yǐsèliè wáng Dàwèi érzi Suǒluómén jiànzào de diàn lǐ , bù bì zaì yòng jiān gāng tái . xiànzaì yào shìfèng Yēhéhuá nǐmen de shén , fúshì tāde mín Yǐsèliè .