10 Guō le yī nián , Níbùjiǎnísǎ chāiqiǎn rén jiāng yuē Yǎjīn hé Yēhéhuá diàn lǐ gèyàng bǎoguì de qìmǐn daì dào Bābǐlún , jiù lì yuē Yǎjīn de shūshu ( yuánwén zuò xiōng ) Xīdǐjiā , zuò Yóudà hé Yēlùsǎlĕng de wáng .