5 Yuē yǎ jìng dēng jī de shíhou nián èr shí wǔ suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng shí yī nián , xíng Yēhéhuá tā shén yǎn zhōng kàn wéi è de shì .