22 Yòu yòng jīng jīn zhìzào niè zǐ , pánzi , tiaógēng , huǒ dǐng . zhìyú diàn mén hé zhì shèng suǒ de mén shān , bìng diàn de mén shān , dōu shì jīnzi zhuāngshì de .