1 Suǒluómén zuò wán le Yēhéhuá diàn de yīqiè gōng , jiù bǎ tā fù Dàwèi fēnbié wèi shèng de jīn yín hé qìmǐn dōu daì lái , fàng zaì shén diàn de fǔ kù lǐ .