6 Yòu zhìzào shí gè pén , wǔ gè fàng zaì yòubiān , wǔ gè fàng zaì zuǒbiān , xiàn Fánjì suǒ yòng zhī wù dōu xǐ zaì qí neì . dàn hǎi shì wèi jìsī shù yù de .