13 Suǒluómén céng zào yī gè tóng tái , cháng wǔ zhǒu , kuān wǔ zhǒu , gāo sān zhǒu , fàng zaì yuàn zhōng . jiù zhàn zaì tái shang , dāng zhe Yǐsèliè de huì zhòng guì xià , xiàng tiān jǔ shǒu ,