27 Qiú nǐ zaì tiān shang chuí tīng , shèmiǎn nǐ púrén hé nǐ mín Yǐsèliè de zuì , jiāng dāng xíng de shàn dào zhǐjiào tāmen , qiĕ jiàng yǔ zaì nǐde dì , jiù shì nǐ cìgĕi nǐ mín wèi yè zhī dì .