36 Nǐde mín ruò dé zuì nǐ ( shìshang méiyǒu bù fàn zuì de rén ) , nǐ xiàng tāmen fānù , jiāng tāmen jiāo gĕi chóudí lǔ dào huò yuǎn huò jìn zhī dì .