41 Yēhéhuá shén a , qiú nǐ qǐlai , hé nǐ yǒu nénglì de yuē guì tóng rù ānxī zhī suǒ . Yēhéhuá shén a , yuàn nǐde jìsī pī shang jiùēn . yuàn nǐde shèng mín méng fú huānlè .