12 Yè jiān Yēhéhuá xiàng Suǒluómén xiǎnxiàn , duì tā shuō , wǒ yǐ tīng le nǐde dǎogào , yĕ xuǎnzé zhè dìfang zuòwéi jìsì wǒde diàn yǔ .