17 Tā shuō , wǒ zhǔ a , nǐ céng xiàng bìnǚ zhǐ zhe Yēhéhuá nǐde shén qǐshì shuō , nǐ érzi Suǒluómén bì jiēxù wǒ zuò wáng , zuò zaì wǒde wèi shàng .