37 Yēhéhuá zĕnyàng yǔ wǒ zhǔ wǒ wáng tóng zaì , yuàn tā zhàoyàng yǔ Suǒluómén tóng zaì , shǐ tāde guó wèi bǐ wǒ zhǔ Dàwèi wáng de guó wèi gèng dà .