9 Yī rì , yà duō ní yǎ zaì yǐn luó jié páng , suǒ xī liè pánshí nàli zǎi le niú yáng , féi dú , qǐng tāde zhū dìxiōng , jiù shì wáng de zhòng zǐ , bìng suǒ yǒu zuò wáng chénpú de Yóudà rén .