13 Shìbā nǚwáng yīqiè suǒ yào suǒ qiú de , Suǒluómén wáng dōu sòng gĕi tā , Lìngwaì zhào zìjǐ de hòu yì kuìsòng tā . yúshì nǚwáng hé tā chénpú zhuǎn huí bĕn guó qù le .