22 Yīnwei wáng yǒu Tāshī chuán zhǐ yǔ Xīlán de chuán zhǐ yītóng Háng hǎi , sān nián yī cì , zhuāng zǎi jīn yín , xiàng yá , yuán hóu , kǒng qiāo huí lái .