5 Xí shàng de zhēn xiū mĕiwèi , qún chén fēn liè ér zuò , púrén liǎng páng shì lì , yǐjí tāmende yīfu zhuāngshì hé jiǔ zhèng de yīfu zhuāngshì , yòu jiàn tā shàng Yēhéhuá diàn de táijiē ( huò zuò tā zaì Yēhéhuá diàn lǐ suǒ xiàn de Fánjì ) , jiù chàyì dé shén bù shǒu shĕ .