2 Lùn dào zhèxie guó de rén , Yēhéhuá céng xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , nǐmen bùkĕ yǔ tāmen wǎng lái xiāng tōng , yīnwei tāmen bì yòuhuò nǐmen de xīn qù suícóng tāmen de shén . Suǒluómén què liànaì zhèxie nǚzi .