38 Nǐ ruò tīng cóng wǒ yīqiè suǒ fēnfu nǐde , zūnxíng wǒde dào , xíng wǒ yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì , jǐn shǒu wǒde lǜ lì jièmìng , xiàng wǒ púrén Dàwèi suǒ xíng de , wǒ jiù yǔ nǐ tóng zaì , wèi nǐ lì jiāngù de jiā , xiàng wǒ wèi Dàwèi suǒ lì de yíyàng , jiāng Yǐsèliè rén cìgĕi nǐ .