4 Suǒluómén nián lǎo de shíhou , tāde fēi pín yòuhuò tāde xīn qù suícóng bié shén , bù xiàofǎ tā fùqin Dàwèi chéng chéngshí shí de shùnfú Yēhéhuá tāde shén .