40 Suǒluómén yīncǐ xiǎng yào shā Yéluóbōān . Yéluóbōān què qǐshēn taó wǎng Āijí . dào le Āijí wáng Shìsǎ nàli , jiù zhù zaì Āijí , zhídào Suǒluómén sǐ le .