24 Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐmen bùkĕ shàng qù yǔ nǐmen de dìxiōng Yǐsèliè rén zhēng zhàn . gè guī gè jiā qù ba . yīnwei zhè shì chūyú wǒ . zhòngrén jiù tīng cóng Yēhéhuá de huà , zūn zhe Yēhéhuá de méng huí qù le .