18 Lǎo xiānzhī duì tā shuō , wǒ yĕ shì xiānzhī , hé nǐ yíyàng . yǒu tiānshǐ fèng Yēhéhuá de méng duì wǒ shuō , nǐ qù bǎ tā daì huí nǐde jiā , jiào tā chī fàn hē shuǐ . zhè dōu shì lǎo xiānzhī kuāng hōng tā .