31 Ānzàng zhī hòu , lǎo xiānzhī duì tā érzi men shuō , wǒ sǐ le , nǐmen yào zàng wǒ zaì shén rén de fùnmù lǐ , shǐ wǒde shī gú kàojìn tāde shī gú ,