33 Zhè shì yǐhòu , Yéluóbōān réng bù líkāi tāde è dào , jiāng fán mín Lìwèi qiū tán de jìsī . fán yuànyì de , tā dōu fēnbié wéi shèng , Lìwèi qiū tán de jìsī .