4 Yé Luóbōān wáng tīngjian shén rén xiàng Bótèlì de tán suǒ hūjiào de huà , jiù cóng tán shàng shēnshǒu , shuō , ná zhù tā ba . wáng xiàng shén rén suǒ shēn de shǒu jiù kū gān le , bùnéng wān huí .