29 Yóudà wáng Yàsā sān shí bā nián , àn lì de érzi yà hā dēng jī zuò le Yǐsèliè wáng . àn lì de érzi yà hā zaì sǎ Mǎlìyà zuò Yǐsèliè wáng Ěr shí èr nián .