21 Yǐlìyà sān cì fú zaì háizi de shēnshang , qiúgào Yēhéhuá shuō , Yēhéhuá wǒde shén a , qiú nǐ shǐ zhè háizi de línghún réng rù tāde shēntǐ .