36 Dào le xiàn wǎn jì de shíhou , xiānzhī Yǐlìyà jìn qián lái , shuō , Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǐsèliè de shén , Yēhéhuá a , qiú nǐ jīnrì shǐ rén zhīdào nǐ shì Yǐsèliè de shén , yĕ zhīdào wǒ shì nǐde púrén , yòu shì fèng nǐde méng xíng zhè yīqiè shì .