4 Yé xǐ bié shā Yēhéhuá zhòng xiānzhī de shíhou , é bā dǐ jiāng yī bǎi gè xiānzhī cáng le , mĕi wǔ shí rén cáng zaì yī gè dòng lǐ , ná bǐng hé shuǐ gòng yǎng tāmen .